ကားရွားေဖြရန္

decor

ကားအမ်ဳိးအစားႏွင္႔ေစ်းႏႈန္းရွာေဖြရန္

 
 ~ 
ရွာေဖြရန္
>> Advanced Search
 

Car Ads

Moh San's Reccomendation

User's Guide

decor
 • How to own a car ?!

  သင္ ကား၀ယ္တဲ့အခါလိုအပ္ေသာစာရြက္စာတန္းမ်ားကို ေသခ်ာေလ့လာစံုစမ္းသင့္သည္။သင္ မသိရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ားပါရွိပါက အေရာင္းစင္တာမ်ားကို ေမးျမန္းစံုစမ္း သင့္သည္။စာခ်ဳပ္ဆိုၿခင္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားကိုလည္း...
   
 • 10 Check Points for Choosing the Right Car.

  1. ကားေမာင္းခဲ့သည့္ ကီလိုမီတာေဖာ္ျပေသာဒိုင္ခြက္အားစစ္ေဆးၾကည့္ရန္။
  ကီီလိုမီတာအရမ္းမ်ားေနေသာကားမ်ားသို႕မဟုတ္ကီလိုျပင္ဆင္ခဲ့ၿခင္းရွိ/
  မရွိကိုေသခ်ာစြာေမးျမန္းစစ္ေဆးသင့္သည္။...
   

Car Market in Myanmar

 • Myanmar Car Market

  Previously, car prices were relatively high under the restriction of the car import regulations, thus a car was a luxury only for elites. Since 2011, the transition period of Myanmar, the new authority has eased the restrictions and quality pre-owned vehicles pricing has become affordable for a household. The revolutionary development of the country demands holistic Myanmar car market and auto marketplace has significantly become competitive.

 • Search and Buy Cars in Myanmar

  At MMJacker, we are proud to be the best online auto market places in Myanmar, where you can search, buy Japan cars at your fingertips in no time. You can browse our car categories by brands, models, designs, grades, colors, mileages, new or used to meet your expectations. After that, simply get in touch with our experienced sales consultants at 01-1223211 / 01-394816 or drop an email regards to your inquiry. We will get back to you as soon as possible.

  Moreover, the frequent update of the latest Myanmar car news can be found on adhoc basis on our website. Stay tuned with us.